Drobečková navigace

Úvod > O nás > Dokumenty > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Veřejný závazek centra denních služeb

Poslání

Posláním centra denních služeb DUHA Orlová je poskytovat sociální službu jak dospělým uživatelům, tak i dětem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením a chronicky duševním onemocněním. Uživatelům nabízíme možnost rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti formou aktivizačních činností podle věku nebo postižení uživatelů.

Cíl služby

Uživatel bude podle svého postižení a věku rozvíjet nebo udržovat soběstačnost a své dovednosti dokáže uplatnit i v běžném životě.

Dílčí cíle

 • Rozvíjet a co nejdéle udržovat soběstačnost uživatelů v rámci jejich postižení
 • Udržovat a rozvíjet pracovní dovednosti uživatelů.
 • Pomoci zájmových aktivit a aktivizačních činností podporovat uživatele v seberealizaci
 • Umožnit a podpořit uživatele v aktivním prožívání dne v kolektivu svých vrstevníků a v jiném prostředí než je domov

Zásady služby

 • Přiměřená podpora - uživateli je poskytována taková míra podpory, která pomáhá k rozvoji nebo udržení jeho soběstačnosti.
 • Podpora v samostatné volbě - v situacích, ve kterých je to možné, podporujeme uživatele v samostatné volbě.
 • Individuální přístup - k uživatelům je vždy přistupováno s ohledem na jejich individuální potřeby, věk a míru postižení.
 • Partnerský přístup - uživatelé i jejich opatrovníci jsou partneři v plánování a poskytování sociální služby, respektujeme názory a přání uživatelů a jejich zákonných zástupců a opatrovníků, vnímáme potřeby a přání uživatelů.

Uplatnění vlastní vůle klienta

V našem zařízení poskytujeme sociální služby a jsme povinni vytvářet takové podmínky, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své životní nepříznivé situace. Uživatelé mohou vlastní vůli uplatňovat při procesu sjednávání služby i v průběhu poskytované služby. Jedním z prvních kroků při jednání se zájemcem o službu je proto zjišťování vlastní vůle uživatele. Pokud má uživatel omezení ve schopnosti verbálně komunikovat, popř. interpretovat svá přání ať už z důvodu věku nebo míře postižení, musíme, jako poskytovatel služby, ke komunikaci použít prostředky alternativní a augmentativní komunikace, vlastní pozorování či jednání s osobami – opatrovníky a rodiči, které uživatelé dobře znají. Uživatelé jsou přiměřeným způsobem motivováni k aktivnímu hledání řešení své nepříznivé sociální situace. Ve složkách jsou doklady o přáních, rozhodnutích a výpovědích uživatele.

Uplatnění vlastní vůle uživatelů v NDZ DUHA Orlová

 • Uživatel uplatňuje vlastní vůli při rozhodnutí, zda bude službu využívat. Je to vždy za přítomnosti rodiče nebo opatrovníka (uživatelé naší služby jsou zbaveni svéprávnosti)
 • Uživatel uplatňuje vlastní vůli při výběru z nabídky fakultativní služby, které jsou nabízeny v našem stacionáři. Je to vždy za přítomnosti rodiče nebo opatrovníka.
 • Uživatel uplatňuje vlastní vůli při stanovení svých cílů (s ohledem na poslání a cíle centra). Je to vždy za přítomnosti rodiče nebo opatrovníka.
 • Uživatel uplatňuje vlastní vůli při volbě denních aktivit (čemu se budu věnovat).
 • Uživatel uplatňuje vlastní vůli v rozhodnutí o účasti na rekreačních a tuzemských pobytech, výletech, akcích apod. Je to vždy za přítomnosti rodiče nebo opatrovníka.
 • Uživatel uplatňuje vlastní vůli při hodnocení služby (podávání stížnosti, připomínek, pochval), pokud mu to jeho míra postižení dovolí.
 • Uživatel uplatňuje vlastní vůli při každodenních činnostech (např. zda chce či nechce jít na vycházku, zda se zapojí do skupinové činnosti apod.), pokud mu to jeho míry postižení dovolí.
 • Uživatel uplatňuje vlastí vůli při podávání jídla (zda bude jíst ve stejné době jako ostatní nebo nikoliv a jaké množství).

Uživatel nemůže uplatnit vlastní vůli v těchto případech:

 • Uplatnit vlastní vůli při samostatném pohybu. Pokud uživatel není schopen sám se orientovat a pohybovat mimo budovu centra DUHA (nepřiměřené riziko) a jeho přáním je např. jít v tu a tu dobu na procházku po okolí, podívat se do knihovny aj., a z provozních důvodů (např. nedostatek personálu) mu nelze vyhovět, bude toto jeho přání řešeno dle provozních možností centra, (např. domluvou jiného termínu).
 • Uplatnit vlastní vůli při podávání stravy. Uživatel nemůže uplatnit vlastní vůli při rozhodnutí v kolik hodin a kde se bude stravovat. Stravování v centru DUHA je dáno provozními podmínkami. Výjimku tvoří dětští uživatelé, kterým vydávání stravy přizpůsobuje jejich míře postižení a přání rodičů a opatrovníků.
 • Postup pro řešení situace, kdy není možné hned uplatnit vůli uživatele. Zaměstnanec, který tuto situaci zachytil, vysvětlí uživateli z jakého důvodu a proč nelze jeho vůli a přání momentálně uplatnit a navrhne mu náhradní řešení. Pokud uživatel s vysvětlením nebo náhradním řešením nesouhlasí, popř. pokud nelze jeho vůli uplatnit dlouhodobě (délka doby vždy záleží na charakteru situace), informuje klíčový pracovník vedoucího centra a opatrovníka nebo rodiče uživatele a snaží se najít společně s uživatelem řešení. A o jejím následném řešení provede klíčový pracovník záznam do Průběžných záznamů uživatele.

Pokud nelze z provozních důvodů uspokojovat vůli a přání uživatele dlouhodobě, je nutné tyto podněty zachycovat (Průběžné záznamy o poskytované službě) a dále je řešit.

Nepříznivá sociální situace

Oslabení nebo ztráta schopnosti řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Nepříznivá sociální situace může nastat z těchto důvodů: nízký nebo vysoký věk uživatele, nepříznivý zdravotní stav, krizová sociální situace, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů.

Cílová skupina služby

Uživatelé ve věku od 1 roku do 64 let se středně těžkým až těžkým stupněm mentálního postižení, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením a chronicky duševním onemocněním

Kapacita a rozsah služby

Denní kapacita je 25 uživatelů, v pracovních dnech od 6.00.do 15.30. hodin v jedné budově, kde jsou rozděleni na děti a dospělé uživatele.

Ochrana klientů před předsudky a negativním hodnocením

Jedním ze základních a nejdůležitějších požadavků na sociální službu je, aby poskytovatel a jeho zaměstnanci předcházeli okolnostem, které by mohly vést k negativnímu hodnocení uživatelů nebo vytváření předsudků v souvislosti s poskytovanou službou.

Těmito pravidly se řídí všichni zaměstnanci DUHY. Uvědomujeme si, že nelze odstranit všechny bariéry, které mají naši uživatelé vzhledem ke svému postižení či věku, můžeme je však kompenzovat, můžeme hodně nápomoci tomu, aby se společnost a nejbližší okolí mohlo s našimi uživateli seznámit a tím se k nim přiblížit a pochopit je. A právě taková přiblížení a poznávání jsou proti stigmatizaci, tedy předsudkům a negativnímu hodnocení okolí a společnosti tím nejlepším lékem. Tyto pravidla jsou pro zaměstnance centra DUHA závazné a v případě jejich porušení řeší tuto situaci vedoucí centra (sankce zaměstnanců viz Metodický postup vedoucí střediska ke Standardu 2).

 • Podporujeme uživatele správně umět vyjadřovat a chovat, vhodně se oblékat, obklopovat se věcmi a vykonávat činnosti, které jsou adekvátní k jeho věku, ovšem volba zda tyto dovednosti a možnosti uživatel využije, zůstává na něm samotném a také na rodičích a opatrovnících.
 • Představujeme vždy uživatele jménem nikoliv diagnózou, pro komunikaci hledáme jeho silné stránky, klady apod. nepopisujeme uživatele, ale představujeme ho, neříkáme veřejnosti, že není schopen komunikovat, ale sdělujeme, jak s uživatelem navázat komunikaci.
 • Pořádáme akce, které jsou společné pro uživatele, zaměstnance, rodiče a opatrovníky a také členy rodiny, účastníme se sportovních akcí, koncertů, divadelních představení, pořádáme výlety, výstavy apod. a tímto ukazujeme veřejnosti, že i lidé s postižením mohou vést běžný život.
 • Neoslovujeme uživatele podle jejich zdravotního stavu, není dovoleno používat termíny jako je „vozíčkář“ „Down“ „autista“ apod.
 • V dopravním prostředku se k dospělým uživatelům chováme slušně, nedáváme najevo okolí jejich postižení, neoslovujeme dospělé uživatele zdrobnělinami.
 • Uživatele na veřejnosti vždy představujeme jménem.
 • Aktualizujeme webové stránky, aby informace pro veřejnost byly stále platné.
 • Informujeme veřejnost o dění v centru DUHA prostřednictvím tisku např. Orlovské noviny a v časopise „Duháček“, který vydává zařízení DUHA, a také ve vývěsní skříňce před Městským úřadem Orlová

 

Veřejný závazek